ស្វែងរក និងការច្រោះ

សមាជិក

ឧបត្ថម្ភ​ដោយ

ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​បណ្ដាញ​សង្គម​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ/ទូរសារ៖ (៨៥៥ - ២៣) ២១០ ១៣៤ អ៊ីមែល៖ krou@moeys.gov.kh /​ webmaster@moeys.gov.kh